Primària

LA EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

En aquesta etapa el nostre estil educatiu està basat en la motivació, el respecte, el diàleg, l’acolliment i el rigor acadèmic sostingut tot plegat per una pedagogia més dinàmica i participativa i una disciplina afectiva i ferma amb la finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques necessàries que li permetin resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana sense oblidar de fer palesa la cultura de l’esforç, l’educació de la voluntat, l’educació de les emocions i l’aprenentatge d’habilitats socials donat que tot plegat s’encamina a la consecució dels objectius finals de l’Educació que volem transmetre.

En els diferents cicles l’objectiu és fomentar:

CICLE INICIAL
Hàbits normatius
CICLE MITJÀ
Hàbits de treball
CICLE SUPERIOR
Hàbits d’estudi

Les finalitats de l'educació primària són les de proporcionar a tot l’alumnat una formació comuna que faci possible el desenvolupament dels elements bàsics culturals, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social, de les capacitats individuals motrius i l'adquisició dels aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic.

En resum, els nostres alumnes durant l’Etapa han d’aconseguir el desenvolupament competencial de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats a diferents sabers.

L’assoliment dels processos d’ensenyament-aprenentatge s’emmarquen al voltant de la consecució de les diferenta àrees:

 • Llengües: (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera). Les competències pròpies de l’àrea són: la competència oral, l’escrita, l’audiovisual i la literària.
  Estructura dels continguts: parlar i conversar. Escoltar i comprendre. Llegir i comprendre. Escriure. Coneixement del funcionament de la llengua.
 • Coneixement del medi social i natural: Les competències pròpies de l’àrea són: la competència de conviure i habitar el món.
  Estructura dels continguts: l’entorn i la seva conservació. El món dels éssers vius. Les persones i la salut. Persones, cultures i societats.
 • Educació artística: Plàstica i Música: Les competències pròpies de l’àrea són les comunicatives i la competència artística i cultural.
  Estructura dels continguts: explorar i percebre. Interpretar i crear.
 • Educació física: Les competències pròpies de l’àrea són la comunicativa i la competència social.
  Estructura dels continguts: el cos, imatge i percepció. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. Activitat física i salut. Expressió corporal. El joc
 • Matemàtiques: La competència pròpia és la matemàtica.
 • Estructura dels continguts: numeració i càlcul. Relacions i canvi. Espai i forma. Mesura. Estadística i atzar.

 • Religió: La competència pròpia de l’àrea és l’adquisició de valors cristians. Estructura dels continguts: coneixement del missatge de l’evangeli
 • Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania:
  Estructura dels continguts: aprendre a ser i actuar de forma autònoma. Aprendre a conviure. Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Cicle Inicial:

 • Petits científics
 • Relaxació
 • Aprenem jugant
 • 1, 2, 3 i acció! (teatre en anglès)
 • Francès
 • Convivència
 • Biblioteca/Informàtica

Cicle Mitjà:

 • Teatre anglès
 • Experimentem
 • Calaix de sastre
 • Biblioteca
 • Francès
 • Convivència
 • Expressió oral en anglès

Cicle Superior:

 • Tecnologia sostenible
 • Expressió oral en anglès
 • Expressió escrita en anglès
 • Convivència
 • Informàtica

PROJECTES

 • Agenda-21. Es continua amb la reducció, reutilització i el reciclatge de les deixalles, tot vinculant-ho al projecte intern de l’hort ecològic escolar.
 • Congrés de Ciència a Educació Primària.
 • Projecte d’emprenedoria a 5è i 6è
 • Projectes telemàtics col·laboratius i interdisciplinaris:
 •      -“ Comarques” a Educació Primària (4t EP)

       -“ Padrins de lectura”: 6è amb 1r

L'ACCIÓ TUTORIAL

 • A EP es realitza amb l’alumnat, en sessions setmanals, un «Taller de Convivència». A partir de 4t d’EP s’estableix una tutoria individualitzada setmanal.
 • Relació amb les famílies: a totes les classes fan les reunions de principi de curs de caire informatiu - organitzatiu i, com a mínim, una entrevista individual durant el curs amb les famílies.
 • Les famílies reben els següents butlletins: 1 informe cada trimestre i 1 informe de resum final.
TOP