EDUCACIÓ INFANTIL

PER A QUÈ EDUQUEM?

El segon cicle d’Educació Infantil comprèn l’etapa de 3 a 6 anys i consta de 3 cursos.
La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies.

A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Fomentem el nostre treball en el desenvolupament integral dels infants, on cada alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, respectant l’evolució global de cada infant. Adeqüem la nostra manera de fer per contribuir a que els nostres alumnes desenvolupin les capacitats necessàries per créixer com a persones en el món actual a través d’aquests quatre eixos:

1-APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA

2-APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR

3-APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA

4-APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN

1-APRENDRE A SER I ACTUAR DE FORMA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA

PSICOMOTRICITAT

Fem dues sessions de l’especialitat de psicomotricitat per a que el nostre alumnat progressi en el coneixement i domini del seu cos.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Donem molta importància a l’educació emocional treballant les pròpies emocions i les dels altres a partir de les relacions entre iguals Les converses en rotllana ens permeten la comunicació i entesa amb els altres . També ens ajuden a poder expressar les emocions i a treballar l'assertivitat i l'empatia.

HÀBITS

Ajudem a adquirir progressivament els hàbits, d’ordre, higiene i autonomia en accions quotidianes per tal d’aconseguir que el nostre alumnat se senti segur i acollit. Estimulem la responsabilitat a través de diferents càrrecs.

2-APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR

Treballem per a que el nostre alumnat sigui capaç d’expressar-se mitjançant els diferents llenguatges.

 

LLENGUATGE VERBAL:

 • Treballem la llengua oral a través de les converses on els infants expliquen les seves vivències personals., exposicions del protagonista a l’aula (hora del conte i què m’expliques?.
 • Ampliem el vocabulari de l’entorn més proper.
 • Ajudem a l’infant a tenir curiositat i interès per les lletres, iniciant el procés de lectura i escriptura a P3 a partir del propi nom i les situacions comunicatives del dia a dia a l’aula.
 • Explorem, juguem amb el món de les paraules per tal de que interioritzin la funcionalitat del llenguatge. Fins a arribar a la producció de petits textos en funció de les necessitats i ritme de cada infant.
 • A P5 desdoblem el grup per atendre a la diversitat de ritmes en l’assoliment del procés de lectoescriptura
 • La visita setmanal a la biblioteca de l’escola ens ajuda a fomentar l'hàbit lector i el gust per la lectura.

PROJECTE PLURILINGÜE

 • Programem activitats en llengua castellana.
 • Introduïm la llengua anglesa a partir de P3 amb cançons, contes, fórmules de salutació, jocs, dramatització, rutines pròpies de l’escola…
 • Acostem la diversitat lingüística de les famílies del grup classe a l’aula perquè comencin a sensibilitzar-se’n i a desenvolupar els valors de respecte i estima per la diversitat.

LLENGUATGE MATEMÀTIC:

 • Promovem l’inici de les habilitats matemàtiques bàsiques a través de diferents recursos manipulatius i material elaborat pels mestres, partint de les capacitats intuïció, raonament i creativitat.

LLENGUATGE PLÀSTIC:

 • A partir de les diferents tècniques plàstiques i els materials que s’ofereixen, els nostres infants poden expressar-se creant les seves pròpies produccions.

LLENGUATGE MUSICAL:

 • Potenciem el desenvolupament de les seves possibilitats d’expressió a través de la música i la dansa.

3-APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA

Fomentem l’observació i l’exploració de l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte, i la participació gradual en activitats socials i culturals.

PROJECTES

 • Treballem per projectes partint dels interessos i coneixements previs dels nostres infants per potenciar l’autonomia, les habilitats socials i el treball cooperatiu.

TIC

 • Integrem les TIC amb la presència de pissarres digitals a les aules,com a recurs i font d’aprenentatge des de P3. Les noves tecnologies ens permeten afavorir els diferents tipus d’activitats.

FESTES

 • Celebrem les festes tradicionals, tant catalanes com les pròpies del nostre col.legi, són ocasions per aprendre a viure a l’escola com una gran família.

ESPAIS EXTERIORS

 • Els espais exteriors de la nostra escola són una oportunitat per l’aprenentatge.Ens permet manipular i experimentar amb diferents materials naturals.

HORT ESCOLAR

 • El nostre hort és un excel.lent recurs educatiu que possibilita als infants posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental.

SORTIDES

 • Realitzem diferents sortides lúdico-pedagògiques al llarg del curs com a complement del que es treballa a classe i com a oportunitat per relacionar-se amb companys i mestres en un ambient diferent.

COLÒNIES

 • Els alumnes de P5 poden gaudir de 3 dies de colònies amb activitats organitzades. Una experiència molt positiva.

4-APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN

Convivim en la diversitat realitzant diferents activitats amb l’alumnat del centre potenciant l’aprenentatge entre iguals.

RACONS

 • A través dels racons potenciem el treball en equip per col.laborar i compartir coneixements.

TALLERS

 • Els tallers ofereixen un espai d’aprenentatge compartit entre els alumnes d’infantil on es realitzen activitats de manipulació, experimentació,construcció,jocs....

CONVIVÈNCIA

 • Fomentem la convivència a l’escola educant des de la integració social i la col•laboració amb els altres.
 • Els alumnes de l’ESO apadrinen els nostres infants, fent un acompanyament al llarg de l’Educació Infantil i col.laborant en diferents activitats i festes.

FAMÍLIA-ESCOLA

Des de l’escola organitzem diverses activitats per compartir, on donem la possibilitat voluntària a les famílies per a que comparteixin diferents experiències.

 • L’hora del conte
 • El protagonista de la setmana
 • La llibreta amb missatges compartits

COM TREBALLEM?

Oferim  una metodologia oberta als canvis i flexible al ritme i nivell de cada alumne, permentent una individualització que afavoreixi el desenvolupament màxim

de les capacitats de l'infant. Sempre d'una manera vivencial, tot partint dels coneixements previs dels infants i dels seus interessos.

Tot això ho durem a terme des d’una perspectiva:

ACTIVA

Potenciem la iniciativa i la creativitat de l’alumne.

PERSONALITZADA

Respectem al màxim els diferents ritmes i estils d’aprenentatge, aquest tracte proper afavoreix l’autoestima, el respecte cap a un mateix i cap a la resta de companys.

INNOVADORA

Treballem des de la creativitat i les emocions.

SIGNIFICATIVA

Incorporem el coneixement de l’entorn més proper en les programacions didàctiques

GLOBALITZADORA

Apliquem els aprenentatges en diverses situacions i contextos.

AVALUACIÓ

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i d’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge i com una eina per revisar i millorar la nostra pràctica educativa. S’entén com un element integral que ha de possibilitar:

 • El coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant.
 • El coneixement dels progressos que efectua cada infant en el desenvolupament de les seves capacitats.
 • El grau d’assoliment dels objectius establerts.