EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El nostre estil educatiu està basat en la motivació, el respecte, el diàleg, l’acolliment i el rigor acadèmic. La pedagogia que emprem és dinàmica i participativa, fent ús d’una disciplina afectiva i ferma, amb la finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques necessàries per fer front a situacions de la vida quotidiana, amb esforç, voluntat, habilitats socials i educació emocional.

OBJECTIUS GENERALS DE L'ETAPA

Els nostres alumnes durant l’etapa han d’assolir el desenvolupament competencial de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats amb diferents sabers.

COM I QUÈ TREBALLEM?

De manera globalitzada, a través de l’aprenentatge significatiu, de la creativitat, el treball cooperatiu, la responsabilitat i l’esforç. El nostre paper és guiar, recolzar i ajudar l’alumnat en aquest procés.

A continuació us detallem alguna de les nostres pràctiques educatives:

EL PROCÉS DE LECTOESCRIPTURA

Al CICLE INICIAL té una importància cabdal en el desenvolupament de la lectura i l’escriptura. Entenem l'escriptura com a eina de construcció de coneixement i d'aprenentatge. A través dels jocs lingüístics aprenen jugant a l’hora que fomenten l’atenció i la reflexió metalingüística.

A EP la lectura, la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita es treballen transversalment en totes les àrees. A partir d’unes estratègies lectores, volem aconseguir la lectura com a font de plaer, informació i aprenentatge.

ARA ESCRIC!

Seguim el Pla Ara escric del Departament: és un pla per a l'aprenentatge de l'escriptura sempre a partir d’un eix motivacional i amb una funcionalitat.

 • 1.Aprendre a escriure.
 • 2.Escriure per aprendre.
 • 3.Escriure per crear i transmetre el pensament.

EXPRESSIÓ ORAL

És bàsica per al seu futur. A banda de diferents activitats en les quals participen i promouen l’expressió oral, es realitzen conferències des dels cursos més petits fins a final de l’etapa.

PROJECTE PLURILINGÜE

Entenem les llengües com  un instrument essencial en la vida individual i social de les persones, com a vehicle de comunicació. Ens considerem una escola oberta  a  diferents cultures  i  llengües, raó per la qual anem introduint activitats en diferents llengües romàniques, per tal que els infants desenvolupin les seves habilitats d’inducció lingüística que els han de capacitar per a l’aprenentatge de més llengües.

TRACTAMENT DE L'ANGLÈS

 • L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitza des d’un enfocament comunicatiu, participatiu i gradual, anant de la comprensió i l’expressió oral a la comprensió i expressió escrita.
 • A 1r i 2n d’EP s’aprèn la llengua presentada en contextos quotidians i del seu interès, tot utilitzant una metodologia lúdica i vivencial. Al llarg de tota l’etapa d’Educació Primària, dins de la programació didàctica de cada curs, s’ha habilitat una Unitat Didàctica en L’àrea d’Educació Física, que es du a terme en anglès.
 • Science: En tots els nivells de l’etapa es realitza una hora de Medi Natural i Social en llengua anglesa.
 • Taller d’anglès a tots els cicles: per a augmentar l’exposició dels infants a la llengua anglesa com un mitjà de comunicació i aprenentatge de diferents competències i habilitats.

TALLER EN FRANCÈS

 • Al llarg de l’etapa d’Educació Primària, l’aprenentatge d’aquesta llengua es realitza des d’un enfocament comunicatiu, participatiu i molt gradual, prioritzant els continguts de comprensió oral i escrita en els primers cursos de l’etapa fins a l’expressió oral i escrita en els darrers cursos.

POTENCIEM LES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

 • Es parteix sempre de l’aprenentatge manipulatiu per arribar a l’abstracció.
 • Es posa a l’abast dels alumnes objectes i materials didàctics adequats que els ajudin a concretar les matemàtiques per fer més fàcil el grau d’abstracció, tot donant-los l’oportunitat de construir nous coneixements a partir de l’experimentació amb diferents materials.

TREBALL PER PROJECTES INTERDESCIPLINARS EN GRUPS COOPERATIUS

 • Aprenentatge significatiu, vivencial i de manera globalitzada a partir dels interessos dels infants.
 • Potenciem el treball en equip i la participació activa, tot resolent els petits conflictes i les diferències que poden sorgir quan s’han de prendre decisions conjuntament.
 • El mestre guia l’alumnat en la seva descoberta i proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells el que construeixin de manera autònoma els propis coneixements.

EL JOC COM A BASE D’APRENENTATGE

A través del joc, desenvolupem habilitats socioemocionals, afrontem reptes, exercitem la creativitat, ens socialitzem i posem en pràctica habilitats comunicatives, i sovint també habilitats motores.

TALLERS INTERNIVELLES DE C.I i C.M

Tallers rotatius on es fa agrupament d’alumnes de diferent nivell dins de cada cicle per treballar activitats curriculars de manera més lúdica. Els tallers que fem són:

RELAXACIÓ I IOGA

JOCS TRADICIONALS

DRAMA EN ANGLÈS

DESTRESES MOTRIUS EN ANGLÈS

BIBLIOTECA

PETITS CIENTÍFICS A C.I I EXPERIMENTACIÓ A C.M

ROBÒTICA

INFORMÀTICA

JOCS LOGICOMATEMÀTICS

PROJECTE EMPRENEDORIA DE C.S

En el projecte d’emprenedoria treballem la creativitat, la confiança en un mateix, la motivació, el lideratge o la resistència al fracàs, la solidaritat, l’esforç… Al llarg del curs l’alumnat participa en una sèrie d’activitats amb què s’obtenen uns beneficis que aniran destinats a un projecte solidari i a les colònies de 6è.

TALLER DE CONTACTE AMB LA NATURA AL C.M

L’alumnat realitza activitats competencials i manipulatives en un entorn natural: bosc, hort, jardí.

HORT ESCOLAR

L’alumnat té cura de l’hort del col•legi i dels animals de granja. Cada dia una classe d'Educació Primària va a l'hort on desenvolupa diferents tasques de manteniment i control organitzades de manera cíclica.

ELS ESPAIS EXTERIORS

Com a font d’aprenentatge en contacte directe i visual amb la natura. Creiem en la importància d’incloure la natura en l’educació dels nens i les nenes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL I EN VALORS

L’educació emocional, com a eix transversal al col•legi, té com a finalitat desenvolupar en l’alumnat la intel•ligència emocional entesa com l’habilitat per prendre consciència de les pròpies emocions, i de les emocions dels altres; i donar les eines necessàries per gestionar-les.

 • El treball en valors.
 • Gestió emocional.
 • Jocs i dinàmiques de convivència.
 • SiC (Sentim i Convivim, projecte de convivència i benestar emocional).

LA CREATIVITAT

Educant des de l’àrea de la creativitat, volem arribar al desenvolupament complet de les capacitats totals, en tots els llenguatges –plàstics, musicals, orals, escrits, matemàtics…–, potenciant tots els talents dels alumnes, perquè tots sumen i tots són imprescindibles per educar de manera integral. El nostre objectiu és educar persones sense por d’equivocar-se, tot entenent la creativitat com l’habilitat d’inventar i desenvolupar idees noves i originals, i la capacitat de trobar solucions a problemes de forma original i innovadora

ApS – APRENENTATGE SERVEI

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG (2N).

TECNOLOGIA SOSTENIBLE (CS)

Projectes realitzats pels alumnes de cicle superior a partir d’objectes en desús i amb una finalitat de servei al centre.

APADRINAMENT LECTOR 2N I 6È

L'apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de sisè, que fan de padrins de lectura, i alumnes de segon de primària, que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l'alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d'encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Desdoblaments de grups a l’àrea de Llengua Catalana per afavorir l'aprenentatge de la lectoescriptura. Es treballa en grup reduït l’hora d’expressió escrita i de raonament de problemes. Al CI, es fan reforços dins o fora de l’aula ordinària en les àrees de llengua i matemàtiques.

ACTIVITATS PAE /PAL

COLÒNIES EN ANGLÈS A FINAL DE CICLE

Immersió lingüística a través d’activitats de lleure educatiu i de la descoberta de la natura; activitats d’equip, de natura i d’aventura impregnades de valors.

SORTIDES RELACIONADES AMB ELS APRENENTATGES DE CADA CURS