EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

El perfil de sortida del nostre alumnat

El nostre model d’educació a l’ESO garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

A tals efectes, doncs, en finalitzar aquesta etapa, el nostre alumnat ha d’haver assolit les capacitats de:

 • Tenir coneixement sobre el món: SABER.
 • Disposar de les eines per comprendre’l i d’actuar en conseqüència: SABER FER.
 • Poder habitar-lo i millorar-lo aplicant els valors necessaris a tals efectes: SABER SER I SABER ESTAR.

Objectius de l’etapa

 • Proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti refermar un desenvolupament personal sòlid.
 • Adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.
 • Educar per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes
 • Treballar l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permeten.
 • Desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Les competències bàsiques

Treballem intensament perquè tot l’alumnat hagi assolit en acabar aquesta etapa d’escolaritat obligatòria les següents competències bàsiques:

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Competències artística i cultural
 3. Tractament de la informació i competència digital
 4. Competència matemàtica
 5. Competència d’aprendre a aprendre
 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 8. Competència social i ciutadana

CURRÍCULUM

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Llengua castellana i literatura 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Llengua estrangera. Anglès 1r a 4t ESO 3h. setmanals

4h. setmanals (2n)

Matemàtiques 1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

3h. setmanals

4h. setmanals

Geografia i història 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Biologia i geologia 1r i 3r ESO 3h. setmanals (1r)

2h. setmanals (3r)

Física i química 2n i 3r ESO 3h. setmanals (2n)

2h. setmanals (3r)

Tecnologia 1r a 3r ESO 2h. setmanals
Educació física 1r a 4t ESO 2h. setmanals
Tutoria 1r a 4t ESO 1h. setmanals
Música 1r i 2n ESO 2h. setmanals
Educació visual i plàstica 1r i 3r ESO 2h. setmanals

 

Matèries optatives

De 1r a 3r d’ESO, s’ofereixen quatre matèries optatives per curs de caràcter quadrimestral durant dues hores setmanals. Aquestes són d’oferta variable d’un curs a l’altre, tot i que les següents són d’oferta obligatòria:

 • Francès (de 1r a 4t ESO)
 • Cultura clàssica (2n ESO)

En el 4t curs s’ofereixen les següents MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES, de les quals se n’han de cursar tres anualment, segons preferències o necessitats:

 • Biologia i Geologia amb Ciències Aplicades. (compactades)
 • Tecnologia amb Informàtica. (compactades)
 • Segona llengua estrangera: Francès.
 • Física i Química.
 • Emprenedoria.
 • Educació visual i plàstica.
 • Llatí.
 • Tecnologia: Dibuix tècnic.

Treball de síntesi 1r a 3r

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i es realitza prioritàriament en el tercer trimestre i, més concretament, dins dels darrers dies de classe. Al llarg del treball de síntesi, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Servei Comunitari (3r ESO)

El Servei Comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria, és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Al Col·legi duem a terme aquesta activitat en col·laboració amb l’entitat Càritas i amb la residència d’avis Les Onades.

Projecte de recerca (4t ESO)

Es tracta d’un treball en equip que està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Se’n cursen quatre per curs.

La relació d’aquestes activitats és la següent:

 • Taller de Creativitat
 • Taller de Valors
 • Taller de Salut
 • Taller d’Emprenedoria

Acció tutorial

Relació amb les famílies:

En totes les classes faran les reunions de principi de curs de caire informatiu - organitzatiu i, com a mínim, una entrevista individual durant el curs amb les famílies.

L’agenda:

Esdevé el mitjà ordinari de comunicació entre el col·legi i la família (juntament amb el correu electrònic) i s’estableixen per escrit unes pautes-normes de convivència per potenciar l’acció educativa i afavorir el bon funcionament del centre.

Informes:

Les famílies rebran els següents butlletins de notes o informes: 3 de preavaluació, 3 trimestrals i 1 de final.

PAT:

Es treballarà d’acord amb la programació prevista dins del Pla d’Acció Tutorial d’aquesta etapa.

Atenció tutorial:

L’alumnat disposa d’una hora lectiva i el Professorat-Tutor disposa de dues hores setmanals per a l’orientació individual de l’alumnat de 1r a 4t. A part, en els quatre cursos hi ha una hora destinada a les entrevistes amb les famílies.

A 2n i 4t d’ESO tindran reunions extraordinàries per preparar els viatges d’estudis.

Departament d’orientació i serveis psicopedagògics específics:

El servei d’orientació col·laborarà amb el professorat en l’orientació i el tractament dels casos que requereixen una atenció especial. Aquest curs continuarem comptant amb la col·laboració puntual de l'EAP per a l’alumnat amb NEE i necessitats específiques.

Atenció a la diversitat

 • L’atenció individualitzada en totes les àrees es realitzarà prioritàriament dins l’aula ordinària, tot comptant amb l’assessorament del Departament d’Orientació.

Mesures específiques a 1r d’ESO:

 • Grup reduït de Llengua Catalana i Matemàtiques

Mesures específiques a 2n d’ESO:

 • Grup reduït de Llengua Catalana i Llengua Castellana
 • Professorat de reforç a l’aula a Matemàtiques

Altres atencions a la diversitat:

 • Llengua Anglesa: A tota la secundària es faran dos grups de cada curs de nivells homogenis per afavorir el treball en aquesta matèria segons l’assoliment individual de competències bàsiques. A 4t d’ESO es faran tres grups.
 • Pla Intensiu de Millora (PIM) 4h de grup NEE, amb alumnat de 1r a 4t d’ESO per part del Departament d’Orientació.
 • Projecte FARen col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i l’IMET per a alumnes que, de forma simultània, cursen l’ESO i realitzen pràctiques en una empresa.