EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

El perfil de sortida del nostre alumnat

El nostre model d’educació a l’ESO garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

A tals efectes, doncs, en finalitzar aquesta etapa, el nostre alumnat ha d’haver assolit les capacitats de:

 • Tenir coneixement sobre el món: SABER.
 • Disposar de les eines per comprendre’l i d’actuar en conseqüència: SABER FER.
 • Poder habitar-lo i millorar-lo aplicant els valors necessaris a tals efectes: SABER SER I SABER ESTAR.

Objectius de l’etapa

 • Proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti refermar un desenvolupament personal sòlid.
 • Adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.
 • Educar per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes
 • Treballar l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permeten.
 • Desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Les competències bàsiques

Treballem intensament perquè tot l’alumnat hagi assolit en acabar aquesta etapa d’escolaritat obligatòria les següents competències bàsiques:

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Competències artística i cultural
 3. Tractament de la informació i competència digital
 4. Competència matemàtica
 5. Competència d’aprendre a aprendre
 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 8. Competència social i ciutadana

Currículum

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Llengua castellana i literatura 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Llengua estrangera. Anglès 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Matemàtiques 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Ciènc. socials, geografia i història 1r a 4t ESO 3h. setmanals
Ciències de la naturalesa 1r a 3t ESO 3h. setmanals. (1r i 2n)
4h. setm. (3r)
Tecnologies 1r a 3r ESO 2h. setmanals.
Educació física 1r a 4t ESO 2h. setmanals.
Tutoria 1r a 4t ESO 1h. setmanals.
Música 1r a 3r ESO 3h. setmanals. (1r)
1h. setm. (3r)
Educació visual i plàstica 2n i 3r ESO 3h. setmanals. (2n)
1h. setm. (3r)
Educació per a la ciutadania i els drets humans 3r ESO 1h. setmanals.
Educació eticocívica 4t ESO 1h. setmanals.
Projecte de recerca 4t ESO 1h. setmanals.

Matèries optatives

De 1r a 3r d’ESO, s’ofereixen entre tres i quatre matèries optatives per curs de caràcter quadrimestral durant dues hores setmanals. Aquestes són d’oferta variable d’un curs a l’altre, tot i que les següents són d’oferta obligatòria:

 • Francès (de 1r a 4t ESO)
 • Cultura clàssica (2n ESO)
 • En el 4t curs s’ofereixen les següents MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES, de les quals se n’han de cursar tres anualment, segons preferències o necessitats:

 • Biologia i Geologia amb Ciències Aplicades (compactades)
 • Economia amb Emprenedoria (compactades)
 • Tecnologia amb Informàtica (compactades)
 • Segona llengua estrangera: Francès
 • Física i Química
 • Emprenedoria
 • Educació visual i plàstica
 • Llatí
 • Tecnologia

Treball de síntesi 1r a 3r

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i es realitza prioritàriament en el tercer trimestre i, més concretament, dins dels 10 darrers dies de classe. Al llarg del treball de síntesi, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Projecte de recerca (4t ESO)

Es tracta d’un treball en equip que està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Activitats complementàries

Se’n cursen quatre per curs.

La relació d’aquestes activitats és la següent:

Activitats complementàries

 • Taller de Creativitat
 • Taller de Valors
 • Taller de Salut
 • Taller d’Emprenedoria

Projectes i activitats significatives dins l’etapa

 • Auxiliar de conversa en anglès (1r a 4t ESO).
 • Agenda 21. Reciclatge de paper i d’oli.
 • Viatge institucional a Itàlia (2n ESO).
 • Estada lingüística a Londres (4t ESO).
 • Projecte Re@acciona 4t ESO (realització d’un curtmetratge de sensibilització social).
 • Padrins a Educació Infantil.

Acció tutorial

Relació amb les famílies:
En totes les classes faran les reunions de principi de curs de caire informatiu - organitzatiu i, com a mínim, una entrevista individual durant el curs amb les famílies.
L’agenda:
Esdevé el mitjà ordinari de comunicació entre el col·legi i la família i s’estableixen per escrit unes pautes-normes de convivència per potenciar l’acció educativa i afavorir el bon funcionament del centre.
Informes:
Les famílies rebran els següents butlletins de notes o informes: 3 de preavaluació, 3 trimestrals i 1 de final.
PAT:
Es treballarà d’acord amb la programació prevista dins del Pla d’Acció Tutorial d’aquesta etapa.
Atenció tutorial:
L’alumnat disposa d’una hora lectiva i el Professorat-Tutor disposa de dues hores setmanals per a l’orientació individual de l’alumnat de 1r a 4t. A part, en els quatre cursos hi ha una hora destinada a les entrevistes amb les famílies.

A 2n i 4t d’ESO tindran reunions extraordinàries per preparar els viatges d’estudis.

Departament d’orientació i serveis psicopedagògics específics:
El servei d’orientació col·laborarà amb el professorat en l’orientació i el tractament dels casos que requereixen una atenció especial. Aquest curs continuarem comptant amb la col·laboració puntual de l'EAP (4 hores quinzenals) per a l’alumnat amb NEE i necessitats específiques.

Atenció a la diversitat

 • L’atenció individualitzada en totes les àrees es realitzarà prioritàriament dins l’aula ordinària, tot comptant amb l’assessorament del Departament d’Orientació.
 • Mesures específiques a 1r d’ESO:

 • Grup reduït de Llengua Castellana i Matemàtiques
 • Reforç de Llengua Catalana
 • Mesures específiques a 2n d’ESO:

 • Reforç de Llengua Castellana i Matemàtiques
 • Reforç de Llengua Catalana
 • Mesures específiques a 3r d’ESO:

 • Reforç de Matemàtiques
 • Mesures específiques a 4t d’ESO:

 • Grup reduït de Llengua Castellana i Matemàtiques
 • Altres atencions a la diversitat:

 • Llengua Anglesa:A 2n d’ESO es faran dos grups de cada curs de nivells homogenis per afavorir el treball en aquesta matèria segons l’assoliment individual de competències bàsiques. A 1r, 3r i 4t d’ESO es faran tres grups de cada curs.
 • o 3h. de grup NEE, amb alumnat de 2n a 4t d’ESO per part del Departament d’Orientació.
 • Projecte FAR en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i l’IMET per a alumnes que, de forma simultània, cursen l’ESO i realitzen pràctiques en una empresa.


TOP