COMPETÈNCIA DIGITAL

Estratègia digital de centre

En l'àmbit digital, el nostre centre s'ha marcat com a objectiu essencial aconseguir que tant professorat com alumnat utilitzi, amb els mitjans adients i segons la seva capacitació, les noves tecnologies de l’aprenentatge i que aquestes esdevinguin el mitjà natural de transferència de coneixement mutu entre professorat i alumnat en les seves activitats acadèmiques.

El nostre centre dona resposta, d'aquesta manera, als tres eixos establerts en el Pla Digital de Catalunya 2020-2023 per assegurar el desenvolupament de les competències digitals.

Com a primer eix, s’ha marcat l’objectiu d’usar les noves tecnologies com a eina fonamental per millorar els processos aprenentatge de l’alumnat (fer-los competents digitalment). El nostre alumnat, tal com determina la Llei d’Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, ha d’aconseguir de les Tecnologies de l’aprenentatge i la Comunicació (TAC) tres objectius fonamentals:

  • Competència digital: Conjunt de coneixements, destreses, capacitats i habilitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.
  • Inclusió digital: Té com a objectiu garantir la igualtat de tot l’alumnat tot posant especialment l’èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden venir de la mà de la tecnologia.
  • Maduresa tecnològica: Grau d’implantació de les tecnologies en els processos d’aprenenatge de l’alumnat.

Donem resposta també a la necessitat de planificar, coordinar i orientar des de l`àmbit TOC  les actuacions TIC i TAC del nostre col·legi en el segon eix, que se centra en l’àmbit docent,  a fi de garantir: a) l’impuls de l’ús de les noves tecnologies en la pràctica docent, b) la coordinació i promoció de la producció i recerca de materials docents digitals per a cada àrea curricular i nivell educatiu i c) la planificació de les necessitats formatives del professorat per fer-ho possible.

Finalment, en un àmbit d’organització de centre de caire més general, s’aborda el tercer eix, amb el qual es pretén a) assegurar el proveïment d’equipaments tecnològics aplicats a les TAC, b) preveure la planificació del manteniment i de la renovació dels equipaments TIC, c) millorar la gestió acadèmica i documental, i d) fomentar la relació amb les famílies tot utilitzant les noves tecnologies.

Glossari:

TIC: Tecnologies de la Informació i Comunicació

TAC: Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement

TOC: Tecnologies d'Organització i Coordinació

Alumnat digitalment competent

A Educació Infantil iniciem els infants en l’ús de la pissarra digital per realitzar diferents activitats d’aprenentatge, tot utilitzant programari i recursos en línia per treballar diferents continguts. També els introduïm en el reconeixement de l'ordinador com una font d'informació, de les seves parts principals i els iniciem en l'ús del ratolí.

Els aprenentatges digitals continuen a l'etapa d'Educació Primària, on l'alumnat s'inicia en el treball amb tauletes com una eina d’ús i de cerca d'informació per als treballs cooperatius.

Finalment el treball en l'àmbit digital culmina a l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria amb el projecte d'Aula Digital, on l'alumnat disposa d'una tauleta individual amb llibres digitals per tal d'acabar d'assolir aquesta competència.