PLA ESPECÍFIC D’OBERTURA DE CENTRE PER AL CURS 20-21

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Departament de Salut, ha fet arribar als centres educatius una sèrie d’orientacions per assegurar el retorn a les aules a partir del setembre.

Amb aquestes directrius, el Govern es compromet a satisfer la necessitat que l’alumnat té de tornar a l’escola. Aquest mes de setembre tots els centres educatius del país obriran amb normalitat i el 14 de setembre es tindran les escoles obertes i amb totes les garanties de seguretat.

El curs 2020-2021 serà presencial. En aquest sentit els centres educatius estan treballant en un protocol de seguretat des d’on s’agrupen les principals línies d’acció a emprendre.

Mesures de seguretat i organitzatives per a la tornada a l’activitat docent

Les aules han de ser un entorn segur, per tant, caldrà que es compleixin els següents punts:

 • Mesures d’higiene, com les que ja s’apliquen a casa.
 • El curs 20-21 tindrà una part importat de reforç i de recuperació.
 • Avançar amb el Pla d’educació digital que permetrà, en cas d’un eventual confinament d’un grup, seguir les classes de forma virtual, en un període màxim de 48 hores.
 • Principis organitzatius. Hi haurà una previsió de com es faran les entrades i sortides dels centres, en funció dels accessos que tinguin. Hi haurà diverses franges d’espai d’esbarjo.
Les classes es faran en grups estables, com la família

Es tracta d’organitzar els centres en grups estables d’alumnes, amb els seus professors i professionals referents, que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m entre els integrants del grup. Es preveu que no serà necessari l’ús de la mascareta en aquests grups de convivència estables. Si terceres persones s’han de relacionar amb aquests grups (ex: professors especialistes) sí que hauran de complir les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

En relació a les ràtios d’alumnes per aula, donat que en aquests moments el Departament no ha disposat per al nostre centre de personal addicional suficient per poder crear més de dos grups estables per nivell a tot EI i EP, el centre només pot establir aquesta mesura al 100% de l’horari de presencialitat al centre com a màxim en dos nivells, que seran en aquest sentit aquells que estan més sobredimensionats en la seva ràtio, 5è i 6è d'EP.

A secundària, el grup estable es mantindrà durant tot l'horari (incloent el temps d'esbarjo), amb mesures organitzatives diverses (horaris quadrimestrals, sessions telemàtiques presencials al centre...). A l’interior de l’edifici cada grup estable ocuparà el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris..) s'assegurarà que cada vegada que marxa un grup es procedeix a la neteja i desinfecció de l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos. Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable portaran mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes. S'ha reduït al màxim el nombre de professors de cada grup, i el nombre de grups que atengui cada professor.

Per indicacions sanitàries, tots els/les germans/anes bessons/ones quedaran ubicats dins el mateix grup estable.

La mascareta serà obligatòria per a tot l’alumnat d’EP i ESO. La distància de seguretat serà obligatòria fora del “grup estable” i en les activitats no lectives, com les extraescolars o les esportives.

Els hàbits higiènics al centre

Els documents reiteren la importància cabdal de mantenir les mesures d’higiene i ha fet una crida a la responsabilitat de les famílies en aquest sentit i en el control dels símptomes dels infants.

 • Rentar les mans.
 • Promoure sempre que es pugui la realització d’activitats a l’aire lliure, minimitzant la permanència en espais tancats durant llargs períodes de temps, especialment entre els grups d’edats més petites.
 • La mascareta serà obligatòria per a l’accés i la sortida del centre, per anar al lavabo i quan s’estigui fora del grup estable i no es pugui garantir la distància interpersonal de seguretat. No serà obligatòria mentre s’estigui en el marc del grup de convivència estable.
 • Vigilància de símptomes per part de les famílies, evitant portar els infants a l’escola en cas que presentin, ells o algun dels convivents, símptomes d’infecció (febre de >37,5º, tos, dificultat respiratòria, mal de panxa, diarrees, mal de coll…).

Espai del menjador escolar

A partir del mes de setembre s’oferirà també el servei de menjador. Pel que fa als criteris tècnics, preferentment l’àpat es realitzarà a l’espai habitual del menjador escolar.

Al menjador hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. En cas que hi hagi grups diferents, s’haurà de mantenir la separació entre les taules i, en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns. L’alumnat haurà de rentar-se les mans abans i després. També s’haurà de ventilar i netejar l’espai”.

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferentment a l’aire lliure”, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la mascareta. També es podran utilitzar espais interiors, si és possible per a infants pertanyents a un mateix grup estable.

Famílies al centre

Els adults que acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i hauran de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. Les famílies no tindran accés a l’escola excepte quan ho requereixi el centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures higièniques necessàries.

Orientacions per a la tornada a les aules en període de pandèmia

 • Tot l’alumnat ha de portar un flascó de GEL HIDROALCOHÒLIC EN MONODOSI INDIVIDUAL D’ÚS DIARI.
 • El primer dia de curs, l’alumnat ha de portar complimentat el FULL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE de l’etapa corresponent.
 • Per raons preventives, només tindrà accés al centre per acompanyar o recollir l’alumnat de P3 un adult per infant, amb mascareta i respectant les distàncies de seguretat.
 • L’ús de la MASCARETA és obligatori des de 1r d’EP a 4t d’ESO.
 • Durant el present curs totes les reunions i entrevistes amb famílies es realitzaran de forma telemàtica.
 • Les autoritats sanitàries recomanen que les famílies NO poden entrar dins del recinte del centre. Així doncs, el canal de comunicació presencial quedarà restringit a casos excepcionals i sota demanda prèvia de cita. Els canals de comunicació amb les famílies pràcticament exclusius d’aquest curs seran el telèfon, el correu electrònic i les reunions telemàtiques.

IMPORTANT: L’alumnat que no porti el full de declaració responsable el primer dia no podrà accedir al centre. Tampoc ho podrà fer al llarg del curs aquell alumnat d’EP i ESO que vingui sense mascareta.

Enllaços als fulls de declaració responsable

El full de declaració responsable és necessari per accedir al centre en totes les etapes el primer dia de curs. Descarregueu-vos el de l’etapa corresponent i el complimenteu fins a dos dies abans del 14 de setembre.

Requisits d’accés al centre

Apel·lem a la responsabilitat de les famílies o persones tutores en la mesura que cada dia, abans de venir al col·legi, haureu de verificar l’estat de salut del/de la vostre/a fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre dels següents símptomes:

 • Febre o febrícula >37,5ºC • Tos • Dificultat per a respirar • Mal de coll* • Refredat nasal* • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap • Mal de panxa amb vòmits o diarrea • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)                                                                                                                                                                                                                                                   *El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

No es podrà assistir al centre si l’infant o adolescent presenta alguna de les següents situacions:

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, cal que la família valori conjuntament amb el seu especialista pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

Documents de referència

Col·legi Sant Bonaventura. Pla de contingència per a l'obertura de centre durant el curs 2020-21. Aprovat en Consell Escolar dimecres 9 de setembre de 2020.

Durant la segona setmana de setembre tindreu a disposició una nova versió d’aquest document adaptat a les noves circumstàncies que ha generat l’evolució de la pandèmia al llarg de l’estiu.

TOP