PLURILINGÜISME

Al nostre centre, l’aprenentatge plurilingüe es desplega en tres àmbits d'acció diferents. El primer es concreta en el tractament integrat de les llengües al llarg de tota l'escolaritat. Al centre conviuen l'aprenentatge del català, el castellà i l’anglès i, des de fa uns anys, a l’etapa de primària s’ha incorporat un taller de francès com a segona llengua estrangera.

El segon àmbit d'acció és el tractament integrat de llengües i en continguts. A Educació Primària impartim un bloc de la matèria de medi natural en anglès (Science). Aquesta iniciativa té continuïtat en l'àrea de Biologia i Geologia a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, on el professorat en funció del seu criteri i de les necessitats dels alumnes organitza els temaris i les activitats de manera que alguns s’imparteixen en anglès. De la mateixa manera, s'intervé amb la llengua castellana, en què s'imparteixen continguts a Ed. Primària i Secundària en l'àmbit de l'àrea de Matemàtiques.

El darrer àmbit d'acció incorporat és l'aprenentatge plurilingüe i intercultural de l’alumnat, on es treballen fonamentalment  dos aspectes: coneixement i sensibilització de les diferents realitats lingüístiques que configuren la nostra comunitat educativa i desenvolupament dels coneixements d’intercomprensió romànica. En aquest darrer aspecte, es parteix dels coneixements que l’alumnat té del català, castellà i també del francès, per obrir-se cap als aprenentatges de les habilitats de comprensió escrita i oral en altres llengües romàniques. D'aquesta manera, es comencen a habituar a entendre el que escolten  i el que llegeixen en altres llengües romàniques.