PREINSCRIPCIÓ 22-23

INFORMACIONS SOBRE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PROCÉS de preinscripció
 • Del 7 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds
  Educació infantil i educació primària: del 7 al 21 de març de 2022
  Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març de 2022

  És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

 • Del 22 al 23 de març de 2022: presentació de documentació

  Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

 • Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 • Del 22 al 28 d'abril de 2022: presentació de reclamacions

  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions).

 • Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 • El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig va tenir lloc a les 11 hores del dia 9 de maig, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona). El número de desempat va ser el 1013.

 • Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

  Si no s'accedeix a cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s'ha marcat expressament que es vol una assignació d'ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles.

  Després d'aquesta ampliació de la sol·licitud, s'acaba el procés d'assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

 •   9 de juny de 2022: oferta final de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs definitiva.

 • Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.                            

MATRICULAció

Del 21 al 29 de juny de 2022: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

     1. Aplicació dels criteris prioritaris
                         

 

 

 

 

 

 

2. Aplicació dels criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

 2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.

 3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.

 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.

 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

 7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

3. Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

En cas d'empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds, si no hi ha prou places al centre per a totes, s'apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

Informacions d'interès:

- Accés al web de preinscripció del Departament d'Educació: Enllaç

Correu electrònic específic de centre per a consultes sobre el procés:  preinscripcions@santbonaventura.cat.

 

VÍDEO DE PORTES OBERTES

EDUCACIÓ INFANTIL

ADQUISICIÓ LLENGÜES ESTRANGERES