QUI SOM?

COL.LEGI SANT BONAVENTURA

Qui som?

Som un centre educatiu cristià i franciscà. Fundat el 1964 pels frares franciscans de Catalunya (OFM), el nostre és un col·legi d’iniciativa social, al servei de les famílies, obert i participatiu dins la societat catalana.

Concertat amb la Generalitat de Catalunya, oferim l’ensenyament en el segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Què proposem?

Tenim la voluntat de formar persones capacitades per enfrontar-se als reptes de la societat, responsables dels seus actes i compromeses amb la realitat que les envolta. És per això que fomentem una educació basada en el treball de la dimensió acadèmica, social i humana del nostre alumnat, sempre guiat pels valors de Sant Francesc d’ Assís.

Amb quin estil?

La Pau, la Responsabilitat, l’Esforç, la Germanor, l’Alegria i el Respecte són els valors que inspiren la feina diària de tota la comunitat educativa.

Amb aquesta voluntat, la nostra línia pedagògica es fonamenta en la utilització constant de la raó i el diàleg, l’acompanyament personalitzat de l’alumne/a en el seu procés maduratiu, una visió realista de la vida i la valoració de l’esforç i el treball.

Amb qui comptem?

La Comunitat Educativa del Col·legi Sant Bonaventura està formada per totes aquelles persones que col·laboren en la tasca educativa. Totes hi són cridades a una participació responsable i activa, en l’àmbit de les pròpies funcions. Per tant,

L'equip docent: es compromet a construir la comunitat educativa, essent autèntic agent educador i promovent la col·laboració i participació dels altres membres.

Les famílies: conscients de la pròpia responsabilitat, han de crear un ambient familiar que asseguri l’educació integral, tot participant en l’orientació i marxa del centre.

L'alumnat: protagonista de la seva educació, participa gradualment i responsable en la vida del centre.

Què oferim?

A nivell pedagògic:

 • Una organització del centre i dels seus equips de professionals que tenen com a objectiu el desenvolupament del projecte educatiu del nostre col·legi.
 • Un equip de docents que són els responsables de les accions per aconseguir l'excel·lència pedagògica i la millora de l'ensenyament–aprenentatge a nivell de grup classe i a nivell personalitzat. Aquest equip coordina també l'acció tutorial característica del nostre projecte educatiu.
 • Una educació personalitzada que, amb l’ajuda del/de la tutor/a i l’equip de mestres permet que l’alumne/a desenvolupi les seves habilitats personals i socials segons l'etapa evolutiva i característiques individuals.
 • Un Departament d’Orientació que dona resposta a les necessitats educatives més específiques, orientant el professorat i coordinant les persones que intervenen en el procés educatiu de l’alumnat en qüestió i del personal extern de l’escola.
 • Desdoblament de cursos i matèries per tal de donar resposta a les necessitats del nostre alumnat, i millorar l’atenció individualitzada.
 • Reforç individual o grups reduïts de reforç de les àrees instrumentals per a aquell alumnat que ho necessiti.

Serveis:

 • Taller matinal
 • Menjador
 • Activitats extraescolars culturals
 • Activitats extraescolars esportives
 • Casal d’estiu

El Col·legi Sant Bonaventura i el seu compromís amb l’Escola Cristiana de Catalunya

El Col·legi Sant Bonaventura és un centre integrat a l’Escola Cristiana de Catalunya, entitat que amb l’experiència dels anys ha creat una marca identificadora que us presentem al peu i que ja és la de referència de l’ensenyament concertat a Catalunya per presència i implantació, amb 260.000 alumnes que representen un 66% de l’alumnat escolaritzat en centres concertats, però que vol ser també un referent de compromís, qualitat i equitat.

Una proposta educativa que, des del missatge de Jesús i en un clima de llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la persona, ofereix camins de creixement integral per a tothom i fa partícip de l’alegria de l’evangeli a qui se’n senti atret.

Una proposta educativa que, arrelada en una fonda tradició, millora cada dia i innova per assolir un major i millor aprenentatge de l’alumnat, cercant la màxima personalització i adaptació a cada noi o noia.

Una escola orientadora, catalana i oberta al multilingüisme, que incorpora la dimensió digital i que té com a principal valor el professorat, compromès en la missió, la visió i els valors de l’escola, i en constant actualització professional.

Una proposta educativa que es fa palesa en 401 escoles arrelades al pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques on són ubicades, amb presències de llarga trajectòria que poden arribar a acumular més de 300 anys d’història i que ofereixen accents diferents i distintes propostes de servei, amb valors propis i específics en cada cas.