QUALITAT

Projecte Qualitat

La revisió constant de les activitats realitzades al centre, una resposta ràpida i àgil a les demandes de tota la Comunitat Educativa i, en definitiva, la millora continuada en la prestació del servei de l’ensenyament, configuren uns objectius irrenunciables per al nostre centre.

Des del juliol de 2012, el Col·legi Sant Bonaventura es troba adscrit al Projecte Qualitat, ofert per la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya). Aquesta iniciativa ha perseguit la implantació al col·legi d’un model de gestió basat en la Qualitat i la norma ISO 9001:2015 adaptada als centres educatius, que garanteix el nostre treball sistemàtic i ens proporciona les eines necessàries per consolidar l’organització educativa.

Després d’uns anys de treball i formació del professorat, el passat 1 de desembre de 2016, el centre va completar aquesta primera etapa amb una auditoria que certifica la implantació d’aquest model de gestió. Tot i així, tant l’equip directiu com la resta de professionals del col·legi no contempla aquest fet com un punt i final, sinó com la partida cap a la millora contínua.

Política de qualitat del centre

La política de qualitat del Col·legi Sant Bonaventura s’ha establert com la definició de la MISSIÓ (raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén assolir a mitjà i llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per assolir la visió).

A més, la titularitat del col·legi Sant Bonaventura, així com la seva direcció, es comprometen a prendre les mesures necessàries per aconseguir els objectius bàsics i inicials de la seva Política de Qualitat, l’orientació cap a la millora continuada de l’ensenyament, la formació integral i el nivell de satisfacció de tota la Comunitat Educativa, així com el compromís d’acomplir els requeriments de la legislació vigent

La definició actualitzada de la Missió, Visió i Valors s’inclou a continuació:

MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

MISSIÓ

Som un col·legi cristià i oferim una educació integral de la persona en la seva dimensió acadèmica, social i humana, tot desenvolupant-hi els valors inspirats en l’esperit franciscà, per aconseguir persones capacitades, responsables i compromeses amb la nostra societat.

VISIÓ

Volem ser un centre de referència a la nostra ciutat en què les persones aprenguem a valorar el que som i el que tenim, amb el compromís de la cerca de l’Excel·lència en tot el que fem.

VALORS

Treballem dia a dia per aconseguir que el nostre alumnat assoleixi els següents valors:

  • Pau: Com a camí per a esdevenir persones de bé.
  • Responsabilitat: En la implicació diària en tot allò que fem.
  • Esforç: En la superació de les dificultats per assolir l’èxit.
  • Germanor: Com a estil propi de relació entre les persones.
  • Alegria: Com a actitud positiva davant la vida.
  • Respecte: Com a mitjà per aconseguir una societat més sostenible.

PERFIL DE SORTIDA DE L'ALUMNAT

Al nostre col·legi, l’equip docent treballa perquè al final de l'escolaritat l’alumnat hagi assolit tot un seguit de coneixements (àmbit del SABER), habilitats i destreses (àmbit del SABER FER) i valors (àmbit del SABER SER/ESTAR) que no només li han de garantir l’assoliment de l’èxit escolar sinó que configuren també un sòlid fonament per al seu desenvolupament com a persones en la seva vida adulta.

Des del col·legi treballem perquè el nostre alumnat vagi assolint el PERFIL DE SORTIDA DE L'ALUMNAT  que es presenta en aquesta visualització des d’aquesta triple dimensió de formació (acadèmica, social i humana i espiritual).