TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

En la nostra aposta per la millora contínua i la innovació, el projecte educatiu del nostre centre aposta per la transformació educativa.

És en aquest sentit que a partir del curs actual, el centre ha estat reconegut com a centre facilitat pel Departament d'Educació en el Laboratori i en la Xarxa Territorial per a la Transformació Educativa.

El Laboratori de Transformació Educativa s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya. Les finalitats que aquesta iniciativa del Departament ens ofereix són:

 1. Crear un marc de referència de transformació educativa.
 2. Facilitar els procediments i estratègies formatives a les escoles i instituts.
 3. Generar coneixement sobre pràctiques educatives de referència.
 4. Aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

Per altra banda, des de la Xarxa Territorial per a la Transformació Educativa el centre comparteix uns interessos-objectius comuns en què tots els membres integrants tenim la possibilitat de treballar i responsabilitzar-nos en igualtat, oferint un entorn per exercir el lideratge i la responsabilitat compartits. Això genera una gran cohesió de grup que incrementa la confiança, així com un enfortiment de relacions satisfactòries.

Les finalitats de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa són les següents:

 • Impulsar estratègies de desenvolupament professional del professorat, el treball en xarxa, la formació en el centre, la transferència i l’avaluació de l’impacte de la formació permanent.
 • Dissenyar estratègies de suport i acompanyament als centres i al professorat que fomentin el treball en xarxa i el desenvolupament professional dels docents i afavoreixin la millora dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge.
 • Planificar, implementar i coordinar xarxes de transformació educativa d’àmbit territorial o local, amb la participació dels serveis educatius i en col·laboració amb altres agents educatius, per a la millora dels centres i l’aprenentatge de l’alumnat.

A fi de vehicular la participació del nostre centre en aquestes dues línies d'intervenció educativa diferents però que s'interrelacionen s'ha creat un equip impulsor que participa en el Laboratori i dos dels seus membres s'han adscrit a la Xarxa Territorial de la nostra zona.

Com a punt de partida, des del Laboratori hem recollit les següents reflexions inicials.

 1. Com millorem el lideratge pedagògic al centre?
  • Establint estructures de lideratge distribuït a través d’equips de millora, equips impulsors, equips de treball..., tot partint de les necessitats de l’acció docent.
 2. Com estem col·laborant i aprenent junts com a institució?
  • Creant equips comuns per suscitar debats pedagògics sobre aspectes d’interès compartit.
  • Programant formacions sobre noves línies d’acció docent.
  • Compartint recursos propis en relació als aspectes pedagògics establerts com a prioritaris.
 3. Com fem del centre una organització que aprèn i una unitat de recerca?
  • Compartint els coneixements entre tots els agents implicats tot assegurant el seguiment dels processos de millora d’acció docent.
 4. Què hem de fer que no fem i què hem de deixar de fer?

HEM DE FER HEM DE DEIXAR DE FER
Qüestionar-nos la nostra pròpia acció docent com a procés de millora professional i personal. Creure que la nostra acció docent és sempre la millor opció d’aprenentatge per a l’alumnat.
Posar més l’alumnat en el centre de l’aprenentatge. Tenir el/la docent en el centre de l’acció educativa.
Potenciar els aprenentatges col·laboratius i significatius. Tenir menys percentatge d’aprenentatges sistemàtics.